XML jest jednym z zalecanych przez W3C, ustrukturyzowanych formatów, powszechnie używanych do przechowywania i przesyłania danych. Programiści bardzo wymagają edycji przechowywanych danych XML za pomocą aplikacji. Aby ułatwić edytowanie, w tym artykule opisano sposób edytowania danych pliku XML przy użyciu języka C#.

.NET API do edycji plików XML

GroupDocs.Editor zapewnia rozwiązania do edycji dokumentów i interfejsy API do edytowania dużej listy różnych formatów plików. Jest to interfejs API platformy .NET, którego można używać wraz z zewnętrznymi edytorami do edycji wizualnej. W tym artykule użyjemy GroupDocs.Editor for .NET do edycji danych XML w aplikacji .NET.

Aby pobrać instalator DLL lub MSI, odwiedź sekcję pobierania lub zainstaluj interfejs API w swojej aplikacji .NET za pośrednictwem NuGet.

PM> Install-Package GroupDocs.Editor

Jak edytować pliki XML za pomocą C#

Przechodząc od razu do celu, zmodyfikujemy dane XML poprzez zamianę wartości na inną. Poniżej przedstawiono kroki edytowania lub aktualizowania pliku XML przy użyciu języka C#.

 • Załaduj plik danych XML przy użyciu klasy Editor.
 • Przygotuj opcje edycji XML za pomocą klasy XmlEditOptions.
 • Do edycji utwórz EditableDocument jako treść źródłową, korzystając z metody Edit i przygotowanych opcji edycji.
 • Z EditableDocument pobierz oryginalną zawartość pliku XML za pomocą metody GetContent.
 • Zaktualizuj wartości w treści XML.
 • Teraz utwórz nowy EditableDocument ze zaktualizowanej zawartości XML za pomocą metody FromMarkup.
 • Aby zapisać zaktualizowaną treść w różnych formatach, przygotuj odpowiednie opcje zapisu, takie jak WordProcessingSaveOptions lub TextSaveOptions.
 • Zapisz zaktualizowane dane XML w dowolnym formacie za pomocą metody Save.

Poniższy fragment kodu C# pokazuje, jak edytować plik XML i aktualizować dane, a następnie zapisywać je w dowolnym innym formacie.

// Edytuj plik XML, aktualizując wartości za pomocą C#
using (Editor editor = new Editor("path/data.xml"))
{
  // Utwórz opcje edycji XML
  Options.XmlEditOptions editOptions = new XmlEditOptions();
  editOptions.AttributeValuesQuoteType = QuoteType.DoubleQuote;
  editOptions.RecognizeEmails = true;
  editOptions.RecognizeUris = true;
  editOptions.TrimTrailingWhitespaces = true;

  // Edytowalne ustawienia dokumentu
  using (EditableDocument beforeEdit = editor.Edit(editOptions))
  {
    // Edytuj cokolwiek
    string originalTextContent = beforeEdit.GetContent();
    string updatedTextContent = originalTextContent.Replace("John", "Samuel");

    List<IHtmlResource> allResources = beforeEdit.AllResources;

    // Utwórz dokument edytowalny ze zaktualizowaną zawartością
    using (EditableDocument afterEdit = EditableDocument.FromMarkup(updatedTextContent, allResources))
    {
      // Utwórz opcje zapisywania WordProcessing
      Options.WordProcessingSaveOptions wordSaveOptions = new WordProcessingSaveOptions(WordProcessingFormats.Docx);
            
      // Utwórz opcje zapisywania TXT
      Options.TextSaveOptions txtSaveOptions = new TextSaveOptions();
      txtSaveOptions.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8;

      // Zapisz edytowane dane XML w formacie DOCX i TXT
      editor.Save(afterEdit, "path/xmlData.docx", wordSaveOptions);
      editor.Save(afterEdit, "path/xmlData.txt", txtSaveOptions);
    }
  }
}

Uzyskaj bezpłatną licencję

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby korzystać z API bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

Podsumowując, nauczyliśmy się programowo edytować dane pliku XML przy użyciu języka C#. Możesz dokładniej zapoznać się z innymi funkcjami GroupDocs.Editor, korzystając z dokumentacji. Aby wyjaśnić wszelkie niejasności, skontaktuj się z nami na forum.

Zobacz też