Jednym z powodów popularności obrazów SVG jest zachowanie jakości po powiększeniu. Obrazy JPG są również jednym z powszechnie używanych formatów obrazów i mają ogromne wsparcie zgodności z prawie każdą aplikacją innych firm. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na konwersję obrazów z jednego formatu na inny. W tym artykule omówiono sposób konwertowania grafiki wektorowej SVG na obrazy JPG przy użyciu języka C#.

Konwertuj SVG na JPG za pomocą C# (skala szarości, obracanie, odwracanie, jasny znak wodny)

Interfejs API platformy .NET do konwersji obrazów

GroupDocs.Conversion udostępnia programistom .NET swój interfejs API do konwersji formatów obrazów na różne inne formaty. Przekonwertowany obraz można poddać obróbce podczas procesu konwersji, korzystając z dostępnych wielu zaawansowanych opcji. Użyję jego GroupDocs.Conversion for .NET, aby przekonwertować obraz wektorowy SVG na obraz JPG.

Możesz pobrać instalator DLL lub MSI z sekcji pobierania lub zainstalować API, dodając jego pakiet do swojej aplikacji .NET za pośrednictwem NuGet.

PM> Install-Package GroupDocs.Conversion

Uruchamiane przykłady jego funkcji są również dostępne na GitHub. Odwiedź jego dokumentację i API Reference, aby uzyskać wskazówki.

Konwertuj SVG na obraz JPG za pomocą C#

Podstawowa konwersja grafiki wektorowej do formatu JPG jest dość prosta. Można to wykonać przy użyciu domyślnych ustawień konwersji. Poniższe kroki pokazują, jak przekonwertować obraz SVG na JPG przy użyciu języka C#.

 • Załaduj plik SVG przy użyciu klasy Converter.
 • Przygotuj opcje konwersji obrazu.
 • Ustaw typ pliku konwersji jako JPG.
 • Wywołaj metodę Convert z przygotowanymi opcjami konwersji SVG na JPG.

Poniższy kod źródłowy C# konwertuje plik SVG na obraz JPG.

// Jak przekonwertować plik SVG do formatu JPG w języku C# przy użyciu .NET Conversion API z domyślnymi opcjami
using (Converter converter = new Converter("path/vector-graphics.svg"))
{
  ImageConvertOptions options = new ImageConvertOptions
  {
    Format = ImageFileType.Jpg
  };
  converter.Convert("path/svg-to-jpg.jpg", options);
}

Obraz SVG do JPG przy użyciu opcji zaawansowanych przy użyciu języka C#

Dostępnych jest wiele opcji dostosowywania, które można zastosować do wyjścia JPG podczas konwersji grafiki wektorowej. Poniżej przedstawiono niektóre właściwości, które można dostosować podczas konwersji SVG na JPG:

 • Jasność
 • Kontrast
 • Gamma
 • Skala szarości
 • Tryb odwracania (poziomo / pionowo)
 • Kąty obrotu
 • Wysokość
 • Szerokość
 • znak wodny

Poniższe kroki pokazują, jak przekonwertować obraz SVG i dalej stosować dostosowania podczas konwertowania go na obraz JPG przy użyciu języka C#.

 • Załaduj grafikę SVG za pomocą klasy Converter.
 • Przygotuj opcje konwersji obrazu.
 • Ustaw typ pliku konwersji jako JPG.
 • Ustaw inne opcje dostosowywania i odpowiednio dostosuj ich wartości.
 • Konwertuj do obrazu JPG metodą Convert z przygotowanymi opcjami.

Poniższy kod źródłowy dodaje dostosowanie podczas konwersji SVG do JPG przy użyciu języka C#. Możesz zastosować dowolny z tych efektów lub ich kombinację, aby uzyskać żądany wynik JPG.

// Konwertuj plik SVG do formatu JPG w języku C#, korzystając z różnych dostosowań

using (Converter converter = new Converter("path/vector-graphics.svg"))
{
  ImageConvertOptions options = new ImageConvertOptions
  {
    Format = ImageFileType.Jpg,
    FlipMode = ImageFlipModes.FlipY,
    RotateAngle = 45, 
    Grayscale = true
    /*
    Brightness = 50,
    Contrast = 50,
    Gamma = 0.5F,
    */
  };
  // Stosowanie znaku wodnego na przekonwertowanym obrazie
  WatermarkOptions watermark = new WatermarkTextOptions("Watermark")
  {
    Color = Color.Blue,
    Width = 150,
    Height = 150,
    Background = false,
    Top = 50,
    Left = 50,
    RotationAngle = -45,
    Transparency = 50,
  };
  options.Watermark = watermark;
  
  converter.Convert("path/svg-to-jpg-customized.jpg", options);
}

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby korzystać z API bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

Podsumowując, omówiliśmy konwersję wektorów SVG do formatu JPG w aplikacjach .NET. Nauczyliśmy się również odwracać, obracać lub znakować wodnymi plikami SVG po konwersji do JPG przy użyciu języka C#. Dodatkowo poprawiliśmy opcje gamma, jasności i skali szarości.

Spróbuj zbudować własną aplikację .NET do konwersji obrazów. Możesz dowiedzieć się więcej o interfejsach API platformy .NET do konwersji dokumentów i obrazów z dokumentacji. Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań za pośrednictwem forum.

Zobacz też