فارسی

حذف صفحات از PDF در جاوا

هنگامی که یک سند قدیمی به روز می شود؛ صفحات منسوخ، منسوخ یا حتی بسیار محرمانه باید از آخرین نسخه سند حذف شوند. در این مقاله، نحوه حذف برنامه‌نویسی چنین صفحاتی از اسناد PDF در Java را خواهیم آموخت. علاوه بر این، روش‌های مختلف حذف فهرست صفحات، محدوده صفحات، صفحات زوج و فرد سند PDF را مورد بحث قرار خواهیم داد.
· شعیب خان · 4 دقیقه

حذف صفحات از PDF با استفاده از C#

ما اغلب به حذف صفحات ناخواسته، منسوخ و بسیار محرمانه از اسناد هنگام اشتراک گذاری یا نهایی کردن پیش نویس ها نیاز داریم. در این مقاله یاد می گیریم که چگونه با استفاده از C# چنین صفحاتی را به صورت برنامه نویسی از سند PDF حذف کنیم. الزامات ممکن است گاهی متفاوت باشد، بنابراین ما راه‌های مختلفی را برای حذف مجموعه‌های مختلف صفحات در سند PDF مورد بحث قرار خواهیم داد.
· شعیب خان · 5 دقیقه