Tiếng Việt

Xóa trang khỏi PDF trong Java

Khi một tài liệu cũ được cập nhật; các trang lỗi thời, lỗi thời hoặc thậm chí có tính bảo mật cao được yêu cầu xóa khỏi phiên bản mới nhất của tài liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập trình xóa các trang như vậy khỏi tài liệu PDF trong Java. Hơn nữa, chúng ta sẽ thảo luận về các cách khác nhau để xóa danh sách trang, phạm vi trang, trang chẵn và trang lẻ của tài liệu PDF.
· Shoaib Khan · 5 phút

Xóa trang khỏi PDF bằng C#

Chúng tôi thường yêu cầu xóa các trang không mong muốn, lỗi thời, có tính bảo mật cao khỏi tài liệu trong khi chia sẻ hoặc hoàn thiện bản nháp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập trình xóa các trang như vậy khỏi tài liệu PDF bằng C#. Các yêu cầu đôi khi có thể khác nhau, vì vậy chúng tôi sẽ thảo luận về các cách khác nhau để xóa các nhóm trang khác nhau trong tài liệu PDF.
· Shoaib Khan · 5 phút