Tiếng Việt

2024 2

tháng 2 1

Ký điện tử các tài liệu Word bằng Java

· Shoaib Khan · 4 phút

tháng 1 1

Ký PDF bằng chứng chỉ chữ ký số bằng Java

· Shoaib Khan · 4 phút

2023 81

tháng 12 6

Tạo mã QR - Tài liệu và hình ảnh eSign

· Shoaib Khan · 5 phút

Tạo Mã Vạch - Tài Liệu và Hình Ảnh eSign

· Shoaib Khan · 4 phút

Tìm kiếm từ đồng nghĩa trực tuyến trong tài liệu

· Shoaib Khan · 4 phút

Tìm kiếm mờ trực tuyến trong tài liệu

· Shoaib Khan · 5 phút

Tìm kiếm mờ trong tài liệu bằng Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Tìm kiếm mờ trong tài liệu bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

tháng 11 6

Tìm kiếm văn bản trực tuyến trong tài liệu

· Shoaib Khan · 4 phút

Tìm kiếm Regex trực tuyến trong tài liệu

· Shoaib Khan · 5 phút

Tìm kiếm Regex trong tài liệu bằng Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Tìm kiếm trong Tài liệu bằng RegEx bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Tìm kiếm văn bản hiệu quả trong C#: Xử lý nhiều tệp và thư mục

· Shoaib Khan · 6 phút

Tìm kiếm văn bản hiệu quả trong Java: Xử lý nhiều tệp và thư mục

· Shoaib Khan · 6 phút

tháng 10 8

Xóa siêu dữ liệu - Phương pháp tiếp cận trực tuyến và có lập trình

· Shoaib Khan · 6 phút

Quản lý siêu dữ liệu EPUB bằng Java – Trình chỉnh sửa siêu dữ liệu

· Shoaib Khan · 5 phút

Cập nhật siêu dữ liệu EPUB bằng C# – .NET Metadata Editor

· Shoaib Khan · 5 phút

Trình chỉnh sửa siêu dữ liệu EPUB – Xem và chỉnh sửa thuộc tính EPUB

· Shoaib Khan · 5 phút

Trình chỉnh sửa siêu dữ liệu PNG – Xem và chỉnh sửa thuộc tính PNG

· Shoaib Khan · 5 phút

Trình chỉnh sửa thẻ MP3 - Xem và chỉnh sửa thẻ MP3

· Shoaib Khan · 4 phút

Chỉnh sửa bản trình bày PPT/PPTX dễ dàng với Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Chỉnh sửa bản trình bày PPT/PPTX trong C#

· Shoaib Khan · 5 phút

tháng 9 6

Chỉnh sửa bản trình bày PowerPoint - Trình soạn thảo PPT/PPTX

· Shoaib Khan · 5 phút

Chỉnh sửa tệp XML - Trình soạn thảo XML

· Shoaib Khan · 6 phút

Chỉnh sửa tài liệu Word - DOC/DOCX Editor

· Shoaib Khan · 5 phút

Chỉnh sửa bảng tính Excel - Trình soạn thảo XLS/XLSX

· Shoaib Khan · 5 phút

Thêm hình mờ vào hình ảnh

· Shoaib Khan · 5 phút

Hình mờ bản trình bày PowerPoint

· Shoaib Khan · 5 phút

tháng 8 8

Bảng tính hình mờ Excel

· Shoaib Khan · 5 phút

Hình mờ tài liệu Word bằng Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Hình mờ tài liệu Word bằng C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Tài liệu Word có hình mờ

· Shoaib Khan · 5 phút

Tài liệu PDF hình mờ

· Shoaib Khan · 5 phút

Khóa và mở khóa tệp Excel bằng mật khẩu bằng Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Khóa và mở khóa tệp Excel bằng mật khẩu bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Mật khẩu bảo vệ bảng tính Excel

· Shoaib Khan · 5 phút

tháng 7 7

Xóa mật khẩu khỏi bảng tính Excel

· Shoaib Khan · 4 phút

Xóa mật khẩu khỏi bản trình bày PowerPoint - PPT/PPTX

· Shoaib Khan · 5 phút

Cách xóa mật khẩu khỏi tài liệu Word

· Shoaib Khan · 4 phút

Cách xóa mật khẩu khỏi tài liệu PDF

· Shoaib Khan · 4 phút

Mật khẩu bảo vệ bản trình bày PowerPoint

· Shoaib Khan · 5 phút

Mật khẩu bảo vệ PDF trực tuyến

· Shoaib Khan · 3 phút

Mật khẩu bảo vệ tài liệu Word trực tuyến

· Shoaib Khan · 4 phút

tháng 6 5

Hợp nhất thành PDF trực tuyến

· Shoaib Khan · 4 phút

Hợp nhất các tệp PowerPoint trực tuyến

· Shoaib Khan · 4 phút

Hợp nhất tài liệu Word trực tuyến

· Shoaib Khan · 4 phút

Hợp nhất các tệp và bảng tính Excel trực tuyến

· Shoaib Khan · 4 phút

Hợp nhất các tài liệu Word bằng Java

· Shoaib Khan · 5 phút

tháng 5 7

Hợp nhất tài liệu Word bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Quét mã QR trực tuyến – Hình ảnh & Camera

· Shoaib Khan · 4 phút

Quét mã vạch trực tuyến – Hình ảnh & Camera

· Shoaib Khan · 4 phút

Quét mã vạch bằng Java

· Shoaib Khan · 3 phút

Quét mã vạch bằng C#

· Shoaib Khan · 3 phút

Quét mã QR bằng C#

· Shoaib Khan · 3 phút

Quét mã QR bằng Java

· Shoaib Khan · 3 phút

tháng 4 6

Phát hiện sự khác biệt – So sánh hình ảnh trực tuyến

· Shoaib Khan · 4 phút

So sánh bảng tính Excel

· Shoaib Khan · 4 phút

So sánh tài liệu Word

· Shoaib Khan · 4 phút

So sánh Tài liệu PDF - Trực tuyến

· Shoaib Khan · 4 phút

Cách so sánh các tệp PDF bằng Java - Hướng dẫn toàn diện

· Shoaib Khan · 7 phút

So sánh nhiều tài liệu PDF trong Java – Chấp nhận hoặc từ chối thay đổi

· Shoaib Khan · 4 phút

tháng 3 5

So sánh tài liệu PDF được bảo vệ bằng mật khẩu trong Java

· Shoaib Khan · 3 phút

So sánh tài liệu PDF bằng Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Trình xem XML sử dụng Java

· Shoaib Khan · 3 phút

Trình xem XML sử dụng C#

· Shoaib Khan · 3 phút

STL Viewer – Xem mô hình 3D và thiết kế CAD trực tuyến

· Shoaib Khan · 3 phút

tháng 2 10

Trình xem CAD – Xem tệp DXG, DXF trực tuyến

· Shoaib Khan · 3 phút

Trình xem XML – Xem dữ liệu XML trực tuyến

· Shoaib Khan · 3 phút

Trình xem JSON – Xem dữ liệu JSON trực tuyến

· Shoaib Khan · 3 phút

JSON sang XML – Trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí

· Shoaib Khan · 4 phút

CSV sang XML – Trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí

· Shoaib Khan · 4 phút

JSON sang CSV – Trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí

· Shoaib Khan · 4 phút

CSV sang JSON – Trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí

· Shoaib Khan · 4 phút

Chuyển đổi SVG sang PNG

· Shoaib Khan · 4 phút

Chuyển đổi SVG sang JPG

· Shoaib Khan · 4 phút

Chuyển đổi hình ảnh WebP sang PNG

· Shoaib Khan · 4 phút

tháng 1 7

Chuyển đổi hình ảnh WebP sang JPG

· Shoaib Khan · 4 phút

Xem tài liệu Word dưới dạng PDF trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Xem tài liệu Word dưới dạng PDF bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Cách chuyển đổi PDF sang HTML trong Java chỉ với vài bước

· Shoaib Khan · 4 phút

Chuyển đổi tài liệu PDF sang HTML bằng C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Chuyển đổi tài liệu Word sang PDF trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Chuyển đổi tài liệu Word sang PDF bằng C#

· Shoaib Khan · 4 phút

2022 66

tháng 12 4

Trích xuất hình ảnh từ tài liệu PDF bằng C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Hợp nhất các tệp và bảng tính Excel trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Trích xuất hình ảnh từ tài liệu PDF trong Java

· Shoaib Khan · 3 phút

Hợp nhất các tệp và bảng tính Excel bằng C#

· Shoaib Khan · 4 phút

tháng 11 3

Hợp nhất các bản trình bày & trang trình bày PowerPoint trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Hợp nhất các bản trình bày và trang trình bày PowerPoint bằng C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Chuyển Word sang Markdown trong Java

· Shoaib Khan · 3 phút

tháng 10 6

Chuyển Word sang Markdown bằng C#

· Shoaib Khan · 3 phút

Trích xuất văn bản từ tệp Markdown trong Java

· Shoaib Khan · 3 phút

Trích xuất văn bản từ tệp Markdown bằng C#

· Shoaib Khan · 3 phút

Chuyển đổi tệp Markdown thành PDF trong Java

· Shoaib Khan · 3 phút

Chuyển đổi tệp Markdown sang PDF bằng C#

· Shoaib Khan · 3 phút

Kết xuất JSON dưới dạng PDF, JPG, PNG & HTML bằng Java

· Shoaib Khan · 5 phút

tháng 9 6

Trình xem JSON trong Java

· Shoaib Khan · 3 phút

Kết xuất JSON dưới dạng PDF, JPG, PNG & HTML bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Trình xem JSON sử dụng C#

· Shoaib Khan · 3 phút

So sánh Nhiều Tài liệu Word trong Java – Chấp nhận hoặc Từ chối Thay đổi

· Shoaib Khan · 5 phút

So sánh các tài liệu Word được bảo vệ bằng mật khẩu trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

So sánh tài liệu Word trong Java

· Shoaib Khan · 3 phút

tháng 8 2

Chuyển đổi SVG sang PNG bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Chuyển đổi SVG sang JPG trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

tháng 7 6

So sánh nhiều tệp CSV trong Java - Chấp nhận, Từ chối hoặc Đánh dấu các thay đổi

· Shoaib Khan · 6 phút

So sánh nhiều tệp CSV trong C# - Chấp nhận, Từ chối hoặc Đánh dấu các Thay đổi

· Shoaib Khan · 6 phút

Chuyển đổi SVG sang JPG bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

So sánh tệp CSV bằng C#

· Shoaib Khan · 3 phút

Chuyển đổi SVG sang PNG trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

So sánh tệp CSV trong Java

· Shoaib Khan · 3 phút

tháng 5 2

Đếm từ và số lần xuất hiện của từng từ trong tài liệu bằng Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Đếm số từ và số lần xuất hiện của từng từ trong tài liệu bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

tháng 4 6

Xóa trang khỏi PDF trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Xóa trang khỏi PDF bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Thay đổi hướng trang của tài liệu Word trong C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Xóa hình mờ khỏi tài liệu PDF trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Thay đổi hướng trang của tài liệu Word trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Cách chỉnh sửa tệp Excel trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

tháng 3 10

Chỉnh sửa tài liệu Word trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Xóa hình mờ khỏi tài liệu PDF trong C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Thêm hoặc xóa Chú thích hoặc Đánh dấu tệp Word trong Java

· Shoaib Khan · 6 phút

Chuyển đổi PDF sang thang độ xám bằng C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Xóa chú thích khỏi tài liệu PDF hoặc Word trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Cách sắp xếp lại các trang PDF trong Java

· Shoaib Khan · 3 phút

Tìm kiếm từ và thay thế văn bản trong PDF bằng Java

· Shoaib Khan · 6 phút

Kết xuất tài liệu Word dưới dạng HTML được rút gọn trong Java

· Shoaib Khan · 3 phút

Chuyển đổi PDF sang thang độ xám trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Cách sắp xếp lại trang trong Word bằng Java

· Shoaib Khan · 3 phút

tháng 2 11

Kết xuất tài liệu Word dưới dạng HTML sạch bằng C#

· Shoaib Khan · 3 phút

Cách sắp xếp lại các trang PDF bằng C#

· Shoaib Khan · 3 phút

Tìm và thay thế văn bản trong PDF bằng C#

· Shoaib Khan · 6 phút

Tìm và thay thế các từ trong tài liệu Word bằng C#

· Shoaib Khan · 6 phút

Đọc thẻ MP3 trong Java - (ID3, Lời bài hát, APE)

· Shoaib Khan · 5 phút

Bảo vệ mật khẩu của bản trình bày PowerPoint trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Chuyển đổi bản vẽ AutoCAD DWG sang PDF trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Cách chỉnh sửa tệp Excel bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Cách sắp xếp lại trang trong Word bằng C#

· Shoaib Khan · 3 phút

Tìm kiếm từ và thay thế văn bản trong tài liệu Word bằng Java

· Shoaib Khan · 6 phút

Cách bảo vệ bằng mật khẩu và xóa bảo vệ khỏi tài liệu Word trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

tháng 1 10

Xóa thẻ MP3 trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Xóa chú thích khỏi tài liệu PDF hoặc Word bằng C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Thêm hoặc xóa Chú thích hoặc Đánh dấu tệp PDF bằng C#

· Shoaib Khan · 7 phút

Đọc thẻ MP3 bằng C# - (ID3, Lời bài hát, APE)

· Shoaib Khan · 5 phút

Chuyển đổi bản trình bày thành hình ảnh trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Tìm từ đồng âm trong nhiều tệp trong Java

· Shoaib Khan · 6 phút

Chuyển đổi bản trình bày thành hình ảnh bằng C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Trình xem tệp STL sử dụng Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Xóa thẻ MP3 bằng C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Tìm từ đồng âm trong nhiều tệp bằng C#

· Shoaib Khan · 6 phút

2021 84

tháng 12 10

Trình xem tệp STL bằng C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu Watermark bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Văn bản gạch ngang trong tài liệu bằng C#

· Shoaib Khan · 3 phút

Chuyển đổi mã nguồn sang PDF trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

So sánh Tài liệu PDF bằng C# - Đánh dấu, Chấp nhận hoặc Từ chối Thay đổi

· Shoaib Khan · 6 phút

Mật khẩu bảo vệ tệp PDF trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Văn bản gạch ngang trong tài liệu bằng Java

· Shoaib Khan · 3 phút

Thêm gạch chân lượn sóng trong Word, PDF và các tài liệu khác bằng C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Chuyển đổi mã nguồn sang PDF trong C#

· Shoaib Khan · 5 phút

So sánh tài liệu Word bằng C#

· Shoaib Khan · 7 phút

tháng 11 10

Cách bảo vệ mật khẩu và xóa bảo vệ khỏi tài liệu Word bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu Watermark trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Khóa và mở khóa tệp PowerPoint bằng mật khẩu bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Chuyển đổi bảng tính Excel sang PDF trong Java

· Shoaib Khan · 6 phút

Khóa và mở khóa tệp PDF bằng mật khẩu bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Chuyển đổi bảng tính Excel sang PDF bằng C#

· Shoaib Khan · 6 phút

Hình mờ Trang tính Excel trong Java

· Shoaib Khan · 6 phút

Chỉnh sửa tệp XML trong Java

· Shoaib Khan · 3 phút

Watermark Excel Sheets sử dụng C#

· Shoaib Khan · 6 phút

Chỉnh sửa tệp XML bằng C#

· Shoaib Khan · 3 phút

tháng 10 10

Phân loại phân loại văn bản thô bằng C# - (IAB-2 & Phân loại tài liệu)

· Shoaib Khan · 4 phút

Phân loại tài liệu theo cách phân loại bằng C# - (IAB-2 & Phân loại tài liệu)

· Shoaib Khan · 6 phút

Các cách khác nhau để tách tệp PDF trong Java

· Shoaib Khan · 6 phút

Tạo siêu liên kết trong PDF bằng chú thích trong C#

· Shoaib Khan · 3 phút

Đánh dấu PDF bằng Chú thích trong C#

· Shoaib Khan · 3 phút

Cách chia nhỏ tệp PDF bằng C#

· Shoaib Khan · 6 phút

Tạo siêu liên kết trong PDF bằng chú thích trong Java

· Shoaib Khan · 3 phút

Đánh dấu PDF bằng Chú thích trong Java

· Shoaib Khan · 3 phút

Chỉnh sửa các tài liệu được quét PDF trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Tìm kiếm từ đồng nghĩa trong nhiều tệp bằng Java

· Shoaib Khan · 7 phút

tháng 9 9

Tìm từ đồng nghĩa của từ bằng Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Chuyển đổi CSV sang XML trong C#

· Shoaib Khan · 3 phút

Chỉnh sửa các tài liệu được quét PDF trong C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Xem tài liệu Word dưới dạng trang HTML đáp ứng bằng Java

· Shoaib Khan · 3 phút

Tìm kiếm từ đồng nghĩa trong nhiều tệp bằng C#

· Shoaib Khan · 6 phút

Tìm từ đồng nghĩa của từ bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Chuyển đổi JSON sang XML trong C#

· Shoaib Khan · 3 phút

Trích xuất dữ liệu tệp ZIP trong Java

· Shoaib Khan · 6 phút

Tạo báo cáo từ dữ liệu XML trong C#

· Shoaib Khan · 5 phút

tháng 8 6

Xem Tài liệu Word dưới dạng Trang Phản hồi HTML bằng C#

· Shoaib Khan · 3 phút

Trích xuất dữ liệu tệp ZIP trong C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Chuyển đổi định dạng Excel sang CSV và CSV sang Excel trong C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Tạo Báo cáo từ Dữ liệu CSV bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Tạo mã vạch trong Java – Thêm mã vạch vào tài liệu và hình ảnh

· Shoaib Khan · 5 phút

Xây dựng giải pháp tìm kiếm toàn văn bản trong Java

· Shoaib Khan · 6 phút

tháng 7 6

Chuyển đổi CSV sang Excel (XLS XLSX) & ngược lại trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Hình mờ tệp PDF bằng C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Quản lý dữ liệu XMP và EXIF của hình ảnh HEIF/HEIC bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Tạo mã vạch trong C# - Thêm mã vạch vào tài liệu và hình ảnh

· Shoaib Khan · 5 phút

Tạo báo cáo từ dữ liệu XML trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Tạo báo cáo từ dữ liệu CSV trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

tháng 6 7

Hình mờ tệp PDF trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Thêm hoặc xóa Chú thích hoặc Đánh dấu tệp Word bằng C#

· Shoaib Khan · 9 phút

Chuyển đổi JSON sang CSV và CSV sang JSON bằng C#

· Shoaib Khan · 3 phút

So sánh hình ảnh trong Java để phát hiện sự khác biệt

· Shoaib Khan · 4 phút

Hợp nhất nhiều loại tệp thành một bằng Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Hình mờ Trang trình bày sử dụng Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Xây dựng Giải pháp Tìm kiếm Toàn văn của bạn trong C#

· Shoaib Khan · 7 phút

tháng 5 6

Chuyển đổi tệp EML hoặc MSG thành PDF trong C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Chuyển đổi tài liệu sang Excel XLS, XLSX trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Chuyển đổi hình ảnh sang PDF trong C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Quản lý dữ liệu XMP và EXIF của hình ảnh HEIF/HEIC bằng Java

· Shoaib Khan · 6 phút

Hợp nhất nhiều loại tệp thành một tài liệu bằng C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Thêm Watermark vào Slide thuyết trình bằng C#

· Shoaib Khan · 6 phút

tháng 4 5

Xem tài liệu CAD bằng C#

· Shoaib Khan · 6 phút

Chuyển đổi hình ảnh sang PDF trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Thêm hoặc xóa chú thích khỏi tệp PDF bằng Java

· Shoaib Khan · 8 phút

Chuyển đổi tài liệu sang Excel XLS, XLSX trong C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Xem tài liệu CAD bằng Java

· Shoaib Khan · 7 phút

tháng 3 6

Chỉnh sửa tài liệu Word trong C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Trích xuất RIFF INFO và Siêu dữ liệu của các tệp WAV trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Tạo báo cáo từ dữ liệu JSON trong C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Trích xuất hình ảnh từ sách điện tử EPUB, FB2, CHM trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Ký tài liệu bằng chứng chỉ kỹ thuật số bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Trích xuất RIFF INFO và Siêu dữ liệu của tệp WAV trong C#

· Shoaib Khan · 4 phút

tháng 2 5

Phát và tạm dừng hình ảnh GIF và APNG hoạt hình trong các trang web bằng C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Trích xuất hình ảnh từ sách điện tử EPUB, FB2, CHM trong C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Tạo mã QR trong Java để ký tài liệu và hình ảnh

· Shoaib Khan · 4 phút

Chuyển đổi bản trình bày thành PDF trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Tạo báo cáo từ dữ liệu JSON trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

tháng 1 4

Tạo mã QR trong C# để ký tài liệu và hình ảnh

· Shoaib Khan · 4 phút

Trích xuất dữ liệu từ hóa đơn và biên lai trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Chuyển đổi WebP sang JPG, PNG và PDF trong Java

· Shoaib Khan · 6 phút

So sánh hình ảnh trong C# để phát hiện sự khác biệt

· Shoaib Khan · 3 phút

2020 29

tháng 12 5

Trình xóa siêu dữ liệu cho Tài liệu và Hình ảnh bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Đọc các trường biểu mẫu PDF bằng C#

· Shoaib Khan · 3 phút

Thêm hình mờ vào hình ảnh bằng C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Trình dọn dẹp siêu dữ liệu cho tài liệu và hình ảnh bằng Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Đọc các trường biểu mẫu PDF trong Java

· Shoaib Khan · 3 phút

tháng 11 3

Tìm và xóa hình mờ khỏi tài liệu trong Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Tìm và xóa hình mờ khỏi tài liệu trong C#

· Shoaib Khan · 6 phút

Chuyển đổi bản vẽ CAD sang PDF trong C#

· Shoaib Khan · 4 phút

tháng 10 4

Trích xuất hình ảnh từ tài liệu bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Trích xuất hình ảnh từ tài liệu bằng Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Chèn các đối tượng OLE trong Word, Excel, PowerPoint bằng Java

· Shoaib Khan · 5 phút

Xác minh Chữ ký số trong Tài liệu bằng Java

· Shoaib Khan · 3 phút

tháng 9 2

Thêm hình mờ vào hình ảnh trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

Chuyển đổi các tệp MSG và EML thành PDF trong Java

· Shoaib Khan · 4 phút

tháng 8 1

Hợp nhất PDF, Tài liệu Word, Bảng tính, Tệp trình bày trong C#

· Shoaib Khan · 4 phút

tháng 7 1

So sánh các tệp Văn bản, Word và PDF với Thư viện Java Difference

· Shoaib Khan · 5 phút

tháng 6 2

Chuyển đổi WebP sang JPG, PNG, TIFF và PDF trong C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Phân loại Phản hồi khách hàng của bạn bằng cách sử dụng Phân tích tình cảm trong C#

· Shoaib Khan · 5 phút

tháng 5 6

Tìm kiếm Văn bản trong Word, Excel, PDF, ZIP và các Định dạng Tài liệu khác bằng C# .NET

· Muhammad Sohail · 7 phút

Lập chỉ mục văn bản và tìm kiếm thư mục của bạn bằng C#

· Shoaib Khan · 2 phút

Tách hoặc Hợp nhất Tài liệu PDF, Word, Excel trong Java

· Shoaib Khan · 7 phút

Chèn đối tượng OLE trong Word, Excel, PowerPoint bằng C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Quản lý dữ liệu EXIF của hình ảnh JPEG, PNG, TIFF & WebP trong C# .NET

· Shoaib Khan · 7 phút

Quản lý dữ liệu EXIF của hình ảnh JPEG, PNG, TIFF & WebP trong Java

· Shoaib Khan · 7 phút

tháng 4 3

Thư viện C# Diff để so sánh các tệp văn bản

· Muhammad Sohail · 5 phút

Hiển thị và ẩn đường viền trang khi chuyển đổi tài liệu sang HTML trong C#

· Shoaib Khan · 4 phút

Tìm kiếm chữ ký hình ảnh trong tài liệu Word, Excel, PowerPoint, PDF trong C#

· Shoaib Khan · 4 phút

tháng 3 2

So sánh hai tệp trở lên trong C#

· Shoaib Khan · 5 phút

Chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPT, PPTX và OpenOffice sang PDF trong C#

· Shoaib Khan · 7 phút

2019 4

tháng 11 2

Tạo Trình xem tài liệu trong ASP.NET Core MVC cho hơn 140 định dạng tệp

· Usman Aziz · 4 phút

Trích xuất dữ liệu từ tệp cơ sở dữ liệu bằng C#

· Usman Aziz · 3 phút

tháng 10 1

Trích xuất dữ liệu từ hóa đơn hoặc biên lai trong C#

· Usman Aziz · 4 phút

tháng 9 1

Xác minh Chữ ký số trong Tài liệu bằng C#

· Usman Aziz · 2 phút