Sử dụng .NET API, bạn có thể thực hiện tìm kiếm theo từng phần và chỉ định số chuỗi tìm kiếm trong C#. Tính năng này sẽ có lợi hơn khi bạn tìm kiếm văn bản trong các chỉ mục lớn chứa hàng nghìn tài liệu. Hơn nữa, giờ đây bạn có thể biết thời gian bắt đầu và kết thúc cũng như tổng thời gian tìm kiếm để có được kết quả tìm kiếm.

Đoạn codef sau đây cho biết cách tạo chỉ mục và sau đó tìm kiếm văn bản theo khối từ thư mục được đề cập trong C# bằng cách sử dụng GroupDocs.Search for .NET. Để tận dụng hiệu suất tốt nhất và các tính năng được cập nhật, tôi khuyên bạn nên cài đặt và sử dụng phiên bản API mới nhất.

Tìm kiếm văn bản bằng cách lập chỉ mục trong C#

Ví dụ sau đây cho thấy cách thực hiện tìm kiếm theo bộ phận/khối.

string indexFolder = @"c:\\MyIndex\\";
string documentsFolder = @"c:\\MyDocuments\\";
string query = "Einstein";
// Creating an index in the specified folder
Index index = new Index(indexFolder);
// Indexing documents from the specified folder
index.Add(documentsFolder);
// Creating a search options instance
SearchOptions options = new SearchOptions();
options.IsChunkSearch = true; // Enabling the search by chunks
// Starting the search by chunks
SearchResult result = index.Search(query, options);
Console.WriteLine("Document count: " + result.DocumentCount);
Console.WriteLine("Occurrence count: " + result.OccurrenceCount);
// Continuing the search by chunks
while (result.NextChunkSearchToken != null)
{
    result = index.SearchNext(result.NextChunkSearchToken);
    Console.WriteLine("Document count: " + result.DocumentCount);
    Console.WriteLine("Occurrence count: " + result.OccurrenceCount);
}

Đối với bất kỳ đề xuất, nhầm lẫn hoặc truy vấn nào liên quan đến .NET Search API, bạn có thể sử dụng diễn đàn để nhận phản hồi nhanh. Bạn có thể nhanh chóng tạo một chủ đề để chia sẻ suy nghĩ của mình.

Xem thêm