Tiếng Việt

Lập chỉ mục văn bản và tìm kiếm thư mục của bạn bằng C#

Sử dụng .NET API, bạn có thể thực hiện tìm kiếm theo từng phần và chỉ định số chuỗi tìm kiếm trong C#. Tính năng này sẽ có lợi hơn khi bạn tìm kiếm văn bản trong các chỉ mục lớn chứa hàng nghìn tài liệu. Hơn nữa, giờ đây bạn có thể biết thời gian bắt đầu và kết thúc cũng như tổng thời gian tìm kiếm để có được kết quả tìm kiếm.
· Shoaib Khan · 2 phút