Trình xem JSON sử dụng C# .NET - Kết xuất JSON

JSON, là định dạng dữ liệu có cấu trúc và con người có thể đọc được, nó được sử dụng rộng rãi trong thế giới lập trình. Việc xem hoặc chia sẻ dữ liệu JSON ở định dạng phù hợp thường được yêu cầu. Có nhu cầu hiển thị các tệp JSON dưới dạng các định dạng tài liệu khác như PDF, PNG, JPG hoặc HTML. Bài viết này giải thích cách cơ bản để xem tệp JSON bằng mã C# đơn giản.

Trình xem tệp JSON – .NET API

GroupDocs.Viewer for .NET là API trình xem tài liệu và cho phép hiển thị các định dạng tệp khác nhau thành PDF, HTML và các định dạng hình ảnh như JPG và PNG trong ứng dụng .NET. Tôi sẽ sử dụng nó trong các ví dụ để xem tệp JSON bằng cách hiển thị tệp đó thành định dạng PDF bằng C#.

Bạn có thể tải xuống trình cài đặt DLL hoặc MSI từ phần tải xuống hoặc cài đặt API trong ứng dụng .NET của bạn thông qua NuGet.

PM> Install-Package GroupDocs.Viewer

Trình xem tệp JSON bằng C#

API cho phép hiển thị các tệp JSON để hiển thị dưới dạng định dạng PDF, JPG, PNG và HTML. Tại đây, bạn sẽ chỉ thấy cách hiển thị nó dưới dạng PDF. Sau đây là bước để xem các tệp JSON bằng cách kết xuất chúng thành PDF.

  • Tải tệp JSON bằng lớp Viewer.
  • Sử dụng Tùy chọn Chế độ xem PDF để xác định đường dẫn và cài đặt đầu ra.
  • Gọi phương thức View() với các tùy chọn đã đặt để lấy tệp JSON ở dạng đầu ra PDF.

Mã nguồn C# sau hiển thị tệp JSON dưới dạng PDF:

// Trình xem JSON - Kết xuất tệp JSON dưới dạng PDF bằng C#
using (Viewer viewer = new Viewer("/path/sample.json"))
{
    PdfViewOptions options = new PdfViewOptions("/path/JSON-to-PDF-{0}.pdf");
    viewer.View(options);
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng API mà không bị giới hạn đánh giá nhằm xây dựng trình xem tệp JSON trực tuyến.

Sự kết luận

Tóm lại, bạn vừa học những kiến thức cơ bản về cách xem các tệp JSON trong ứng dụng .NET bằng C#. Hơn nữa, chúng ta sẽ sớm thảo luận về cách hiển thị các tệp JSON dưới dạng JPG, PNG và HTML.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về API liên quan đến việc xây dựng trình xem JSON của riêng mình từ các liên kết bên dưới.

Xây dựng ứng dụng .NET Viewer JSON của riêng bạn

Dưới đây là một số liên kết quan trọng sẽ giúp bạn xây dựng ứng dụng .NET trình xem JSON của riêng mình.

Tính năng | Tài liệu | Tham khảo API

Ví dụ đang chạy – Mã nguồn | Diễn đàn | Ghi chú phát hành

Xem thêm