Tiếng Việt

So sánh tài liệu PDF được bảo vệ bằng mật khẩu trong Java

Là lập trình viên Java, chúng ta thường cần so sánh hai phiên bản của cùng một tài liệu/tương tự. Chúng ta đã thấy phần so sánh cơ bản của hai tệp PDF, nhưng nếu những tệp này được mã hóa hoặc có mật khẩu bảo vệ thì sao? Bài viết này khám phá cách so sánh hai tài liệu PDF được bảo vệ bằng mật khẩu trong Java.
· Shoaib Khan · 3 phút