Tiếng Việt

Xóa trang khỏi PDF bằng C#

Chúng tôi thường yêu cầu xóa các trang không mong muốn, lỗi thời, có tính bảo mật cao khỏi tài liệu trong khi chia sẻ hoặc hoàn thiện bản nháp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập trình xóa các trang như vậy khỏi tài liệu PDF bằng C#. Các yêu cầu đôi khi có thể khác nhau, vì vậy chúng tôi sẽ thảo luận về các cách khác nhau để xóa các nhóm trang khác nhau trong tài liệu PDF.
· Shoaib Khan · 5 phút