Tiếng Việt

Tạo báo cáo từ dữ liệu JSON trong C#

Bài viết này đề cập đến vấn đề định dạng dữ liệu JSON thô thành định dạng báo cáo có thể trình bày được và dễ hiểu trong ứng dụng .NET. Chúng tôi sẽ chuyển đổi dữ liệu JSON thành báo cáo PDF và DOCX trong C# bằng cách sử dụng các mẫu đơn giản.
· Shoaib Khan · 5 phút

Tạo báo cáo từ dữ liệu JSON trong Java

JSON là một định dạng trao đổi dữ liệu được định dạng và có thể đọc được để truyền dữ liệu với các thuộc tính. Tuy nhiên, dữ liệu lớn ở định dạng JSON không được trình bày và dễ hiểu cho lắm. Chúng tôi chủ yếu cần chuyển đổi dữ liệu JSON lớn thành định dạng có thể trình bày được. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chuyển đổi dữ liệu JSON thành báo cáo PDF trong Java bằng cách sử dụng một mẫu đơn giản.
· Shoaib Khan · 4 phút