Tiếng Việt

Tạo báo cáo từ dữ liệu JSON trong C#

Bài viết này đề cập đến vấn đề định dạng dữ liệu JSON thô thành định dạng báo cáo có thể trình bày được và dễ hiểu trong ứng dụng .NET. Chúng tôi sẽ chuyển đổi dữ liệu JSON thành báo cáo PDF và DOCX trong C# bằng cách sử dụng các mẫu đơn giản.
· Shoaib Khan · 5 phút