Tiếng Việt

Tìm và xóa hình mờ khỏi tài liệu trong C#

Hôm nay, chúng ta sẽ xem cách tìm và xóa hình mờ khỏi tài liệu trong C#. Có thể có hình mờ dựa trên văn bản và hình ảnh trong tài liệu. Chúng tôi có thể dễ dàng tìm kiếm và lập trình xóa các hình mờ như vậy khỏi nhiều tài liệu được hỗ trợ PDF, Word, Excel, PowerPoint và Visio.
· Shoaib Khan · 6 phút