Tiếng Việt

Tìm kiếm chữ ký hình ảnh trong tài liệu Word, Excel, PowerPoint, PDF trong C#

Chữ ký điện tử là dữ liệu kỹ thuật số được đính kèm vào một tài liệu được truyền điện tử. Nó xác minh ý định của người gửi để ký tài liệu.
tháng 4 6, 2020 · 4 phút · Shoaib Khan