Tiếng Việt

Tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu Watermark trong Java

Hình mờ có thể được sử dụng để bảo vệ nội dung và xác nhận quyền sở hữu tài liệu của bạn. Tương tự, chúng cũng có thể được sử dụng để xây dựng thương hiệu hoặc ghi nhãn tài liệu của bạn dưới dạng bản nháp. Bài viết này thảo luận cách thêm hình mờ vào các tệp được bảo vệ bằng mật khẩu trong Java.
tháng 11 26, 2021 · 5 phút · Shoaib Khan