Tiếng Việt

Trình xem XML sử dụng Java

Như chúng ta đã thảo luận, XML là ngôn ngữ đánh dấu vận chuyển và lưu trữ dữ liệu có cấu trúc thường được sử dụng trong lập trình. Để xem hoặc chia sẻ dữ liệu XML đúng cách, thường cần phải chuyển đổi nó thành các định dạng tài liệu khác như PDF, JPG, PNG hoặc HTML. Bài viết này cung cấp một cách tiếp cận cơ bản để xem các tệp XML bằng cách sử dụng mã Java đơn giản.
· Shoaib Khan · 3 phút

Tạo báo cáo từ dữ liệu XML trong Java

XML là một Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng tự mô tả, được khuyến nghị bởi W3C và được thiết kế để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu. Sau khi nhận được dữ liệu ở định dạng XML, với tư cách là nhà phát triển, bạn có thể chuyển đổi nó thành bất kỳ định dạng nào tốt hơn mà con người có thể đọc được như tài liệu PDF hoặc MS Word. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chuyển đổi dữ liệu XML thành báo cáo PDF và MS Word trong Java bằng cách sử dụng các mẫu đơn giản.
· Shoaib Khan · 5 phút