CSV i XML to jedne z najpopularniejszych formatów plików używanych przez programistów. Te formaty są zwykle używane do przechowywania i wymiany danych w aplikacjach i między nimi. Często wymagana jest konwersja jednego formatu na inny przed zapisaniem lub przesłaniem informacji. W tym artykule dowiesz się, jak programowo przekonwertować plik CSV (wartości oddzielone przecinkami) do formatu XML przy użyciu języka C#.

Konwertuj CSV na XML za pomocą CSharp

Artykuł obejmuje następujące tematy:

.NET API do konwersji CSV na XML

GroupDocs.Conversion zapewnia interfejsy API umożliwiające konwersję plików CSV i XML. W tym artykule użyjemy interfejsu API platformy .NET GroupDocs.Conversion do konwersji danych w formacie CSV na format XML przy użyciu języka C#. Ponadto interfejs API obsługuje wiele innych formatów plików do konwersji, takich jak dokumenty edytorów tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, książki elektroniczne, obrazy itp.

Możesz pobrać instalator bibliotek DLL lub MSI z sekcji pobierania lub zainstalować interfejs API w swojej aplikacji .NET za pośrednictwem NuGet.

PM> Install-Package GroupDocs.Conversion

Konwertuj CSV na XML w C#

Pliki CSV można przeglądać i edytować wizualnie za pomocą edytorów, takich jak MS Excel. Obraz pokazuje dane CSV, których użyłem do konwersji. Istnieje wiele konwerterów CSV na XML dostępnych online, jednak kod wspomniany w tej sekcji może usprawnić działanie aplikacji .NET dzięki tej prostej konwersji.

CSV Przykładowy plik otwarty w programie Excel

Poniższe kroki pomogą Ci przekonwertować dostarczone dane w formacie CSV na format XML.

 • Załaduj plik CSV przy użyciu klasy Converter.
 • Ustaw format konwersji na XML za pomocą opcji DataConvertOptions.
 • Wywołaj metodę Convert, aby pobrać dane w formacie XML z załadowanego pliku CSV.

Poniższy kod źródłowy konwertuje plik CSV na format XML przy użyciu języka C#.

// Konwertuj dane CSV na format XML za pomocą C#
using (Converter converter = new Converter(@"path/sample.csv"))
{
  DataConvertOptions options = new DataConvertOptions
  {
    Format = DataFileType.Xml
  };
  converter.Convert(@"path/CSV-to-XML.xml", options);
}

Dane wyjściowe powyższego kodu są następujące. Udostępniam część pliku XML, abyś mógł zorientować się w danych wyjściowych XML.

<DocumentElement>
 <Sheet1>
  <Employee>David</Employee>
  <Quarter>1</Quarter>
  <Product>Maxilaku</Product>
  <Continent>Asia</Continent>
  <Country>China</Country>
  <Sale>2000</Sale>
 </Sheet1>
 <Sheet1>
  <Employee>David</Employee>
  ...
 </Sheet1>
 <Sheet1>
  ...
 </Sheet1>
</DocumentElement>

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać bezpłatną tymczasową licencję, aby korzystać z API bez ograniczeń ewaluacyjnych.

Wniosek

Podsumowując, omówiliśmy konwersję danych CSV do formatu XML w ramach aplikacji .NET przy użyciu języka C#. Aby zbudować własną aplikację do konwersji, możesz dowiedzieć się więcej o interfejsie API Conversion Automation .NET, korzystając z dokumentacji. Najlepiej zapoznać się z przykładami dostępnymi na GitHub. Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań za pośrednictwem forum.

Zobacz też