Tiếng Việt

Tạo mã QR trong C# để ký tài liệu và hình ảnh

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách lập trình thêm mã QR để ký điện tử vào tài liệu và hình ảnh bằng C#. GroupDocs.Signature for .NET là API để thêm mã QR vào tệp PDF, tài liệu xử lý văn bản, bảng tính, bản trình bày và hình ảnh. Nó hỗ trợ các chữ ký điện tử khác nhau cho một danh sách lớn các định dạng tệp được hỗ trợ. Trong số các mã QR, nó hỗ trợ Mã Aztec, Mã DataMatrix, GS1 DataMatrix, GS1 QR, các loại QR. API cho phép chúng tôi thêm mã QR vào hình ảnh JPG/JPEG, PNG, WebP, BMP, GIF, SVG, CMX và TIFF cũng như một số định dạng tệp hình ảnh khác.
tháng 1 27, 2021 · 4 phút · Shoaib Khan