Tiếng Việt

Xây dựng giải pháp tìm kiếm toàn văn bản trong Java

Tìm kiếm toàn văn là một cách để tìm kiếm một văn bản/truy vấn trong một tập hợp các tài liệu. Cách tiếp cận này nhanh chóng tìm thấy tất cả các trường hợp của một thuật ngữ/cụm từ và nó hoạt động bằng cách sử dụng các chỉ mục văn bản. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập trình tìm kiếm toàn văn trong tài liệu bằng Java.
· Shoaib Khan · 6 phút