Tiếng Việt

Hợp nhất nhiều loại tệp thành một bằng Java

Việc hợp nhất các tài liệu khác nhau thường được yêu cầu khi bạn có ý định thu thập dữ liệu phân tán của các tài liệu khác nhau vào một tệp duy nhất. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tự động hóa quá trình hợp nhất tài liệu. Phần này sẽ chỉ ra cách lập trình hợp nhất nhiều tài liệu có cùng loại hoặc khác loại tệp vào một tệp bằng Java. Trong một bài đăng khác, chúng tôi đã thảo luận [hợp nhất nhiều tệp có định dạng khác nhau bằng C#][1].
tháng 6 13, 2021 · 5 phút · Shoaib Khan