Tiếng Việt

Xác minh Chữ ký số trong Tài liệu bằng Java

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách xác minh theo chương trình các tài liệu được ký điện tử bằng Java. Ví dụ sử dụng tài liệu PDF để xác minh, tuy nhiên, bạn cũng có thể thực hiện xác minh tài liệu xử lý văn bản được ký điện tử như MS Word DOC/DOCX, bảng tính Excel XLS/XLSX và bản trình bày PPT/PPTX.
· Shoaib Khan · 3 phút