Tiếng Việt

Thêm gạch chân lượn sóng trong Word, PDF và các tài liệu khác bằng C#

Gạch dưới nguệch ngoạc thường được sử dụng để hiển thị sự không nhất quán trong tài liệu. Chúng tôi khá quen thuộc với những dòng này vì Microsoft Word sử dụng các đường gạch chân nguệch ngoạc màu đỏ để chỉ ra các lỗi chính tả và các đường gạch chân nguệch ngoạc/lượn sóng màu xanh cho các vấn đề về định dạng. Chúng tôi cũng có thể thêm các chú thích gạch chân như vậy trong tài liệu theo chương trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm đường gạch chân lượn sóng trong Word, PDF, PPT và các tài liệu khác bằng C#.
· Shoaib Khan · 4 phút